Оваа страница не содржи материјали што укажуваат или ветуваат лесен профит од „FINANCE GROUP 1“. Секој таков предлог ќе биде даден само со надлежност, доколку тоа е дозволено со закон, и само со помош на Меморандум за доверлива приватна понуда или Доверлив објаснувачки меморандум што содржи информации потребни за да се донесе одлука за лични финансии, вклучително и не ограничувајќи се на информации за ризик, такси и стратегии за управување со лични финансии.